Nitraatrichtlijnrapportage

Rapportage aan de Europese Commissie over waterkwaliteit
In de periode 2012-2014 hebben we gemiddeld op de LMM-bedrijven uit het basismeetnet iets lagere nitraatconcentraties in het uitspoelingswater gemeten dan in de periode 2008-2011. Dit is aan de EU gerapporteerd in de recente Nitraatrichtlijnrapportage. Ook in het derogatiemeetnet daalde de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater iets. Hierover is meer te lezen in het artikel "Nitraatconcentratie daalt op derogatiebedrijven" in deze LMM e-nieuws.              

Beperkte daling van de nitraatconcentraties
Als er gekeken wordt naar de hele meetperiode 1992-2015, dan zijn de nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven gedaald (zie Figuur 1). Echter, in zowel de Zand- als de Klei- en de Veenregio stijgen de nitraatconcentraties binnen de landbouwpraktijkperiode 2012-2014. Wel zijn de nitraatconcentraties gemiddeld in deze periode lager dan of gelijk aan die in de vorige periode (2008-2011).  

NB De waterkwaliteit op landbouwbedrijven wordt gemonitord door het water dat uitspoelt uit de wortelzone te bemonsteren.

Klei- en Veenregio scoren goed
De nitraatconcentraties in het uitspoelende water op landbouwbedrijven in het LMM in de Klei- en Veenregio zijn van 2012 tot en met 2015 op de meeste plaatsen lager dan de norm (50 mg/l). Meer dan de helft van de bedrijven in de Zandregio haalt de norm in deze periode. In de Lössregio haalt iets minder dan de helft van de bedrijven de norm.

NB. Meetperiode waterkwaliteit versus landbouwpraktijkjaar: In de Zandregio meten we de waterkwaliteit in het jaar x+1 (x is dan de landbouwpraktijkjaar), maar in de Veen- en Kleiregio is het in het jaar x (het winter van jaar x beginnen we en het loopt door tot over de jaargrens) en in de Lössregio x+1 1/2 (najaar een jaar erop).

Figuur 1 Jaargemiddelde nitraatconcentraties in uitspoelingswater op LMM-bedrijven in de Zand-, Klei-, Veen- en Lössregio

Iedere vier jaar rapportage aan de EU
Deze gegevens komen uit het recent verschenen rapport “Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)”. Dit rapport is aangeboden aan de Europese Commissie. Om aan de EU nitraatrichtlijn te voldoen is Nederland verplicht om de voortgang van het vierjaarlijkse actieprogramma aan de Europese commissie te rapporteren. Dit rapport bevat de waterkwaliteit- en landbouwgegevens voor de rapportageperiode 2012-2014 en blikt terug op de ontwikkeling daarvan sinds 1992. De ontwikkeling in de nitraatconcentratie wordt niet alleen beschreven voor de uitspoeling uit de wortelzone en in het slootwater op landbouwbedrijven, maar ook voor het grondwater (zowel ondiep als diep) en oppervlaktewater (zowel zoet als zout). Om de effectiviteit van de maatregelen uit het actieprogramma vast te stellen is daarnaast een overzicht gegeven van de veranderingen in de landbouwpraktijk. Voor de bepaling van de nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de wortelzone zijn gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid gebruikt. Download het rapport op de site van het RIVM, http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0076.pdf.

Astrid Vrijhoef (RIVM)                                                            LMM e-nieuws, december 2016

 

 

Deel dit artikel: