Atlas Natuurlijk Kapitaal

In 2015 is Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) gelanceerd. Dit is een website die de diensten en producten van het natuurlijk kapitaal inzichtelijk maakt. Met ANK willen we duurzame besluitvorming over het gebruik van natuurlijk kapitaal faciliteren. Waterbeheerders, agrariërs, inwoners; kortom iedereen kan gebruik maken van de informatie en kaarten op ANK. Een korte introductie:

Bodemvruchtbaarheid
Voor de groei van gewassen is bodemvruchtbaarheid erg belangrijk. Voor een vruchtbare bodem moet de benodigde minerale mesttoevoeging afgestemd worden op het bodem- en gewastype van een bepaalde locatie. Dit zorgt voor een goede levering van voedingsstoffen en opbouw van organische stof en spaart het bodemleven. Op de kaart Bodemvruchtbaarheid voor landbouw is te zien welke gebieden beschikken over een vruchtbare bodem.
Bodemkoolstofbalans
Koolstofdioxide is een van de broeikasgassen die zorgen voor opwarming van de aarde. Door het organische stofgehalte (hier zit ongeveer 50% koolstof in) in de bodem te verhogen, wordt meer koolstof in de bodem opgeslagen. Dit is ook gunstig voor het vochthoudend vermogen van de bodem, de bodemvruchtbaarheid en voor het bodemleven. Het organische stofgehalte is te verhogen met verschillende maatregelen, zoals bemesten met gewasresten, het gebruik van groenbemesters en het niet scheuren van grasland. Het project Vruchtbare Kringloop is succesvol in het verlagen van het nitraatoverschot en het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem.


Waterkwaliteit
Op Atlas Natuurlijk Kapitaal wordt veel aandacht besteedt aan de kwaliteit van het grond- en drinkwater. Sinds kort zijn er kaarten toegevoegd die probleemstoffen bij drinkwaterwinning inzichtelijk maken. Gerelateerd aan landbouw zijn er de drinkwaterwinlocaties te vinden waar Gewasbeschermingsmiddelen en Nitraat zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstoffen. Ook is de grootschalige stikstofdepositie van Nederland te bekijken op een kaart uit 2014. 

Heeft u een vraag of een suggestie ter verbetering van een kaart of praktijkvoorbeeld? Neem dan contact met ons op.

Wendy Vercruijsse (RIVM),                                 LMM e-nieuws juni 2017

 

Deel dit artikel: