Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog onvoldoende

De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Dit rapport is op 23 mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De monsters zijn genomen uit de grondwatermeetpunten op een diepte tussen de 5-15 m. Dit noemen we het ondiepe grondwater. Bij het LMM wordt gebruik gemaakt van andere meetplekken en meten we nog ondieper grondwater.

De concentraties stikstof en fosfaat in het ondiepe grondwater uit 2015 zijn vergelijkbaar met de concentraties uit de jaren die daar recent aan voorafgingen. De conclusies uit de vorig jaar verschenen Nitraatrapportage blijven daardoor onveranderd. Sinds het begin van de jaren ’90 zijn de nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven afgenomen en is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringsronde zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. In het ondiepe grondwater komen de meeste overschrijdingen van de nitraatnorm voor. De nitraatconcentraties in diepere grondwater en het oppervlaktewater zijn meestal lager, dit komt onder andere doordat het nitraat afbreekt.
 

Figuur 1 Nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater (Ondiepe filters van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)

De bevindingen worden gebruikt voor de onderhandelingen die Nederland met de Europese Commissie voert over het zesde Nederlandse Nitraatrichtlijnactieprogramma. Hierin legt Nederland alle maatregelen vast om te voldoen aan de Europese eisen aan het nationale mestbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.

Het rapport is opgesteld op basis van gegevens uit verschillende meetnetten voor waterkwaliteit, zoals het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en het LMM. Het is een aanvulling op het in 2016 gepubliceerde rapport over de toestand en trend van de landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland (beter bekend als de Nitraatrapportage). In het addendum zijn voor grond- en oppervlaktewater ook de meetgegevens van 2015 verwerkt, zodat nu ook de toestand voor de periode 2012-2015 is geschetst en de trend voor de periode 1992-2015.

Het volledige rapport is hier te vinden.

Laura Graus (RIVM)                                                   LMM e-nieuws, juni 2017

Deel dit artikel: